Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. FFX Studio Andrzej Maj prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą FFX Studio, Startowa 13/56 NIP: 661-21-71-262 (dalej jako Administrator) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych (w tym również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej jako RODO) i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres biuro@ffstudio.pl.
 2. Administrator prowadzi stronę internetową pod adresem ffxstudio.pl (dalej jako Serwis. Wszelkie treści znajdujące się wyżej wskazanym Serwisie chronione są prawem, prawami autorskimi lub prawami ochronnymi i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności zapewnienie osobom fizycznym ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych

Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Uzyskane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji komunikacji, a na późniejszym etapie do ewentualnego zawarcia umowy. Sytuacja ta dotyczy wszelkich dostępnych kanałów komunikacji z Administratorem, w szczególności pisząc na skrzynkę mailową, telefonicznie, przez FB, formularz kontaktowy lub udostępniony indywidualnie formularz Google.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla wszystkich osób których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. Każdej osobie, która w jakikolwiek sposób udostępniła Administratorowi swoje dane, Administrator zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 3. Osoba fizyczna ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności opisana w art. 17 ust. 1 RODO (tzw. prawo do zapomnienia), w tym m.in.:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Osoba trzecia lub inny podmiot mający dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do komunikacji i ewentualnie późniejszej realizacji umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane w czasie i zakresie wynikającym z przepisów prawa.